Pályázati felhívás

< >
Általános hír

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján

a

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

(8420 Zirc, Rákóczi tér 10.)

igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

 

 

Az intézményvezető által ellátandó feladat:

Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, mint tematikus múzeum tevékenységének szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. A tematikus múzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak gyűjteményi-, kutató- és feldolgozó tevékenységének fejlesztése, az eredmények minél teljesebb körű hozzáférhetővé tétele, a gyűjtemények bemutatása kiállítások és kiadványok formájában. A múzeumpedagógiai és közművelődési feladatok biztosítása, a múzeum bekapcsolása mind a formális, mind az informális kapcsolatokon keresztül az egész életen át tartó tanulás folyamatába. Az intézmény közösségi funkcióinak és közösségi szolgáltatásainak fejlesztése. A tematikus múzeum épületei infrastruktúrájának fejlesztése. Kapcsolattartás és együttműködés a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott egyéb kulturális intézménnyel. Együttműködés kialakítása és erősítése más magyarországi és külföldi intézményekkel.

 

Az intézmény alaptevékenységei:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42. §, 47. §-a alapján gondoskodik, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint a kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

 

Pályázati feltételek:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján:

 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • megfelel a miniszter rendeletében előirt képesítési és egyéb feltételeknek;
 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízatását követő 2 éven belül elvégzi.

 

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés;
 • megbízhatóság;
 • jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt;
 • problémamegoldó készség;
 • együttműködő készség;
 • terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • második vagy harmadik idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 • nemzetközi együttműködésben szerzett jártasság;
 • releváns szakmai referencia levelek.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata;
 • a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, mely tartalmazza a szervezeti struktúrára, minőségirányításra, szervezetfejlesztésre, valamint fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának tervezetét;
 • a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz;
 • a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz;
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezéstől számított 30 napon belül megszünteti.

 

A munkaviszony időtartama: a munkaviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2021. október 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 10.

Javadalmazás:

megállapodás szerint azzal, hogy a megállapításra kerülő illetmény 2 részből tevődik össze, egyrészt személyi alapbérből, másrészt a vezetői munkakörre tekintettel meghatározott, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt a magasabb vezető személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 47. § (2) bekezdése alapján a tematikus múzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és facebook oldala, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1. tel: 88/593-702).

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

Zirc, 2021. március 29.

 

 

                                                                                     Ottó Péter

                                                                                    polgármester

 

Website by InnoTeq